Freddie Dickson – News (Live) – DSCVR ONES TO WATCH 2015

Freddie Dickson – News an exclusive live performance for Vevo DSCVR Ones To Watch 2015. Subscribe and watch the hottest new artists of 2015… Get the Vevo A…

24 comments to Freddie Dickson – News (Live) – DSCVR ONES TO WATCH 2015

 • Vevo DSCVR  says:

  Leave a Like for the outstanding singer-songwriter +FreddieDicksonVEVO our
  latest DSCVR Ones To Watch 2015 artist! This performance is amazing!?

 • Vevo  says:

  WOW +FreddieDicksonVEVO this has blow us away! Incredible live session!?

 • FreddieDicksonVEVO  says:

  Very happy to be part of the +VEVODSCVR 2015 list. Here’s my live
  performance of News?

 • Kim Micohn  says:

  i will be watching Freddie Dickson in 2015:) Beautiful song:)?

 • Emerald Peters  says:

  amazing sound love it :)?

 • maxxyou  says:

  buddy this song is for me the best song of 2014.so so so nice song?

 • Maria Laura  says:

  jdjhdxbxnxbbbhxhxhxhxhhchcxhbdndnfncbcbcnchcbcbcbfbcbh

  Xbdbbddggdcbdbbfbdb cc
  xbxxbbffbndfbgnddbfbdbbbddbdbdbdbbbnbbbbxbxxxcfgygghbbbvvbjjhbbbjb vbbn
  kbbfbsnbddbbfbfdbdndbbdbdnddbdbdbbrebrbbrbeenebnrenennrnrrxxc x x
  xbbbbbxvxxvvxccc cc c
  bbbxxbbcbcbccbcbcbcbbbçxbbbcbxbbcbxbcvxbbxbxçuxjjxjxjcjchchchchchchhhhhchhchchhhchcyyffyyyyfyfyfcuucyc6ddydeueuurtryuerrreyueeeururururryruuruuuuuuuuuurrhrururururrrurr7urruhrurj2wwe?,chxhxhxxhhxhxxhhxhxyxyyccyuyucyyxxyyxycycycyyçcuuychchchhcycxyyçcyyfcgggttbddbbbbexxhhxxgvbhxhhxhhxhhhhhjjjjjjjjjjjcfhsjfjxjdjdjjdjddhxhdjjxjhxdhydxvhzfxxxxhxbbbbcbhdhhddhhdhhdxnnxxhhhdhddhdhhdhdhfhhfhffhfhhdbbdxbddhxxgxhxhxhhxggcxxxxbnxxbgdhshhdhxgffhhxdjjfhfjfxxhdhhxhhhxjjhbccchhggdxxxhbxxnxnnnnxxnnxnnbbxbxbxxbbbxbxbxbxxbbbccxbbxbbxbxbxbbdnddnbdbddbbbbbbddbbfbdbdbdbbxxfxxbxbdbdbbdxbfxnxnxbdndnnnndndjdjdjdjjdhdjdhddhdhdhhhhdhjddjdhfxhxhhhhfhfhffhffhjdjjjfhdhhdfhhfhfhfhdhdhdhfhfdhhdjfdjfdjhdhdhxsvbssbbxxbzhhxxhgxfcxvcxnnxnxnxnnnbbxbxbbbbbhnbnnxnxnxxbbbcxbxbxbbxxbxhxhxhxhhxxhhxhxxhxhxhhxxhhxxhxhxhxhxhxhxjxhgxhxxgjkjxkjhhhxfbfbxbxbxnbfbbbbfxddbdbhbhhhhchchhbcxnxnjxhhhhxxhxhxbshhxxhhhxgxghxjxhcjxxhjxbxnxbnxnxbnhtfjxjbxxbbxxbxbbxbxxbxbbxxnnxxjjxnxxhxhhxbxhhhhhhxhxhhxjhxhxbxbhxxbxhxhbxbxbbbbxxbbxxbxbnnxxnxnxnxnbxxbxbxbnxxbbxxbbxbxbxbxbxbbbxbxxbxnxnxbxbbxbxxbxbxnxnbcbcbbxbxxbbxbxxbxbbxcbcbcvccfvvvccxccccxw21w12wwswwdfdcdfvvcccccddm
  xh c
  Xmxnnbcbbbcbhcnnnnnndffnnfnfxmnddndndnndbfdbdbdbdbbdbdbfdbbfbfbdbdbdbdbbddndbdbbbcbccbvçxxvcc
  v cvvvccccgzcvgfvxgxgxvvvbx
  bvvvxvvvvcxvvbxxbxbbbbbncncbcnnnnbbnnnnbbnnnxnxnxnxnnxnxnxnxcncnxnxnnnxnxncnxnx?bxxbbxxbb?x
  ncxnxnnncncnxnxnnxnnnxxnnxxnxncbxbbcbxbcbccbbcbcçcccbbcbcbcbxbbxbxbccbxbxbxbccb
  xbbbhdhfhhhhhhbcxbxbxbxnxnxbbxxbxbxbxnxbxnxbxbbxxbxbxbxbxyhxxggfgtyyyndbfdbdbndbxbndbndndnfbfbfbbcbxcbbccc?

 • Samm Henshaw  says:

  Those backing vocals!!?

 • Vanessa Kaczmarczyk  says:

  I came here suddenly and thank God i listening it! I love it so much! When
  Fred started singing i just fall in love with his voice and when he
  intensified sang i had shivers, so talented guy!?

 • marisolsanchez608  says:

  Omg! I love it!!! Your voice, aahhh :’)?

 • camila vargas  says:

  Nailed it with those lyrics ???? and cool song :)?

 • Zee  says:

  News is, you are perfection?

 • Bev Kean  says:

  I love it so much. Thank you Freddie!?

 • Kimcristie  says:

  brilliant! I love his live performances!?

 • Amadu Quincy Kargbo  says:

  goong song for me at night sleep thank you?

 • Lula Starr  says:

  Every night, you’re killing the fire
  Just give me the news… <3?

 • Drone Media  says:

  Check my channal! About Drones!?

 • ayman jafer  says:

  Freddie Dickson – News (Live) – DSCVR ONES TO WAT…:
  http://youtu.be/Q0BiFu55GtQ?

 • Jaime Russo  says:

  There is 380 thumbs up?

 • Ivan Starcevic  says:

  Do croatian all Songs?

 • Joseph Kalubi  says:

  Oke but not my of song
  ?

 • Korynne Christler  says:

  THIS IS AMAZING! YOUR VOICE IS MESMERIZING ?

 • Betty Bea  says:

  ????????Freddie Dickson – News (Live) – DSCVR ONES TO WAT…:
  http://youtu.be/Q0BiFu55GtQ?

 • wassily moritz  says:

  Cant stop lising?????????

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>